Monday, January 10, 2005

SERI AI

DATA UNTAI KELUARGA SERI AI

KODE NASAB, NAMA & DATA

AI P Sapujagad (Syech Andamuyi)

AI.1 Demang Sanjang Wirengrana

AI.1.1 Mbok Nyai

AI.1.1.1 Rapa Arga

AI.1.1.1.1 Rasmi = M. Kartasasmita (Eyang Salareuma) {AH.2}

AI.1.1.1.1.1

AI.1.1.1.1.2

AI.1.1.1.1.3 Suwitaatmadja (Uwa Guru)

AI.1.1.1.1.3.1 Eddi (Uung)

AI.1.1.1.1.3.1.1 Nunung

AI.1.1.1.1.3.2 Odang

AI.1.1.1.1.3.2.1 Yaya Mulya, SH

AI.1.1.1.1.3.3 Oding S/Titing

AI.1.1.1.1.3.3.1 Tito Ruchiyat

AI.1.1.1.1.3.3.2 Masduki (Tuti)

AI.1.1.1.1.3.3.3 Dulhadi (Iin)

AI.1.1.1.1.3.3.4 Uus Kusumah

AI.1.1.1.1.3.3.5 Samekto Budy (Hety)

AI.1.1.1.1.3.3.6 Bunanto (Anton)

AI.1.1.1.1.3.3.7 Adrizal (Evi)

AI.1.1.1.1.3.3.8 Joko Wibisono (Yuyun)

AI.1.1.1.1.3.3.9 Eman Kamarsah

AI.1.1.1.1.3.3.10 Tomi Mulyono

AI.1.1.1.1.3.3.11 Didit Achdiat (Rini)

AI.1.1.1.1.3.4 Eddie Suwitaatmadja/Toti R

AI.1.1.1.1.3.4.1 Adikusuma (Marie)

AI.1.1.1.1.3.4.2 Undang

AI.1.1.1.1.3.5 Tarlim NS (Mience Garmini)

AI.1.1.1.1.3.6 Hafiz Anwar (Titin Mulyadi)

AI.1.1.1.1.3.6.1 Lieke

AI.1.1.1.1.3.7 Moch Saom (Oon)

AI.1.1.1.1.3.8 (Siti Haerani/Nani)

AI.1.1.1.1.3.9 Aha A (Ema)

AI.1.1.1.1.3.10 Moch Hatta (Tatang)

AI.1.1.1.1.4 Enong Soekarna alias Hassan Husen =

AI.1.1.1.1.4.1 Soeryadi, Ir, M.Sc = Tien Kartinah {AC.1.1}

AI.1.1.1.1.4.1.1 Irene Tresna Wiati, ST, MT

AI.1.1.1.1.4.1.2 Rasmiati, ST

AI.1.1.1.1.4.1.3 Mirawaty, ST

AI.1.1.1.1.4.2 Empon Tutie = Sugandhi, SH (+)

AI.1.1.1.1.4.2.1 Ina =Amri Tanjung, Ir

AI.1.1.1.1.4.2.2 Iman Rahmana

AI.1.1.1.1.4.2.3 Iswan = Anie

AI.1.1.1.1.4.3 Lien, Dra, M.Sc = B. Darmawan, Drs, M.Sc

AI.1.1.1.1.4.3.1 Bernardus Raharja, Ir

AI.1.1.1.1.4.3.2 Monika Raharti, Dra, MS

AI.1.1.1.1.4.3.3 Henrietta Rahmani, Ir, M.Sc

AI.1.1.1.1.4.3.4 Stanislous Rahartini, Dra

AI.1.1.1.1.4.3.5 Enriko Rahardi, Ir

AI.1.1.1.1.4.3.6 Pauline Rahmiati, Ir, ME

AI.1.1.1.1.4.3.7 Damian Rahmadi, ST

AI.1.1.1.1.4.4 Soeherman, Ir = Ratna Komala, Dra Apotheker

AI.1.1.1.1.4.4.1 Ari Giovaldi

AI.1.1.1.1.4.4.2 Hilman

AI.1.1.1.1.4.5

AI.1.1.1.1.4.6 Suharya = Wenny Djunasih

AI.1.1.1.1.4.6.1 Ida Widianingsih

AI.1.1.1.1.4.6.2 Erik Rismawan

AI.1.1.1.1.4.6.3 Ira Rahmawaty

AI.1.1.1.1.4.6.4 Asep Adi Djuanda

AI.1.1.1.1.4.7 Mimi Harmini, Ir = Jan Esau Manoppo, Ir

AI.1.1.1.1.4.7.1 Emilia Margaretha Manoppo

AI.1.1.1.1.4.7.2 Jeremias Daniel Manoppo

AI.1.1.1.1.4.8 Suhana = Henny Hendrawaty

AI.1.1.1.1.4.8.1 Adrian R

AI.1.1.1.1.4.8.2 Anette S

AI.1.1.1.1.4.8.3 Emil

AI.1.1.1.1.4.9 Soeparman, Ir = Benny Lestari

AI.1.1.1.1.4.9.1 Djaka Prasena

AI.1.1.1.1.4.9.2 Adji Prabudi

AI.1.1.1.1.4.9.3 Dinda Primatia

AI.1.1.1.1.4.10 Ary Safari, Ir = Taty

AI.1.1.1.1.4.10.1 Safitri

AI.1.1.1.1.5 Wiriaatmaja = Ning

AI.1.1.1.1.5.1 S Benny Suhaeri = Tine

AI.1.1.1.1.5.1.1 Vera Wiriawati

AI.1.1.1.1.5.1.2 Firni Setawati

AI.1.1.1.1.5.1.3 Ferry Wiriatna

AI.1.1.1.1.5.1.4 Victor Setiawan

AI.1.1.1.1.5.2 Dede

AI.1.1.1.1.6 Ehor Suharja = Itoh

AI.1.1.1.1.6.1 Kosasih (Engkos)

AI.1.1.1.1.6.2 Rudi, Ir = Lilis

AI.1.1.1.1.6.3 Wawan

AI.1.1.1.1.6.4 Endah

AI.1.1.1.1.6.5 Dede

AI.1.1.1.1.7 R Tjaswa Kartadipraja =

AI.1.1.1.1.7.1 R Ujang Rusmana

AI.1.1.1.1.7.1.1 Herlina Inderawati

AI.1.1.1.1.7.1.2 Insan Inderaputra = Ade

AI.1.1.1.1.7.1.3 Ardiono = Fera

AI.1.1.1.1.7.1.4 Marsubroto = Ida

AI.1.1.1.1.7.1.5 Aboe Hanifa Hakim

AI.1.1.1.1.7.2 Bastiaans = Ema

AI.1.1.1.1.7.2.1 Edwinne =

AI.1.1.1.1.7.2.1.1 Dian Rosari

AI.1.1.1.1.7.2.1.2 Alexander

AI.1.1.1.1.7.2.1.3 Dwi Ayu

AI.1.1.1.1.7.2.1.4 Dwi Ajeng

AI.1.1.1.1.7.2.2 Yongky Alexander =

AI.1.1.1.1.7.2.2.1 Farah

AI.1.1.1.1.7.2.3 Tatang = Esye

AI.1.1.1.1.7.2.3.1 Endri L = Christine

AI.1.1.1.1.7.2.3.2 Firmansyah = Lala

AI.1.1.1.1.7.2.3.3 Glenn

AI.1.1.1.1.7.2.4 Heru H = Ruth

AI.1.1.1.1.7.2.4.1 Debora

AI.1.1.1.1.7.2.4.2 Samuel

AI.1.1.1.1.7.2.5 David (Cecep)

AI.1.1.1.1.7.2.6 Petrus (Pepet)

AI.1.1.1.1.7.2.7 Abraham (Bram)

AI.1.1.1.1.7.3 Sumarsono = Nirah

AI.1.1.1.1.7.3.1 Sujendro = Inggit

AI.1.1.1.1.7.3.2 Dido

AI.1.1.1.1.7.3.3 Beta

AI.1.1.1.1.7.3.4 Nani

AI.1.1.1.1.7.3.5 Ria

AI.1.1.1.1.7.3.6 Thomas

AI.1.1.1.1.7.3.7 Dewi

AI.1.1.1.1.7.3.8 Gesit

AI.1.1.1.1.7.4 R Suryasa = Aty

AI.1.1.1.1.7.4.1 Iid

AI.1.1.1.1.7.4.2 Aad

AI.1.1.1.1.7.5 Tahri = Wiwi

AI.1.1.1.1.7.5.1 Agus

AI.1.1.1.1.7.5.2 Engkus

AI.1.1.1.1.7.5.3 Ida

AI.1.1.1.1.7.5.4 Dede

AI.1.1.1.1.7.5.5 Rina

AI.1.1.1.1.7.5.6 Heti

AI.1.1.1.1.7.6 Ino Sutisna = Uun Unasih

AI.1.1.1.1.7.6.1 Tatin

AI.1.1.1.1.7.6.2 Ade

AI.1.1.1.1.7.6.3 Dadang Darmawan

AI.1.1.1.1.7.6.4 Ia Herlawati

AI.1.1.1.1.7.6.5 Insan Kurniawan

AI.1.1.1.1.7.7. E Suroso = Etty

AI.1.1.1.1.7.7.1 Acep Eben H

AI.1.1.1.1.7.7.2 Solomon Suranata

AI.1.1.1.1.7.7.3 Nathael Surendra

AI.1.1.1.1.7.7.4 Abi Hesi Suranata

AI.1.1.1.1.7.7.5 Magdalena Dewi Sitiawati

AI.1.1.1.1.7.8 R Rusin = Ihah Parihah

AI.1.1.1.1.7.8.1 Eva Riyanti

AI.1.1.1.1.7.8.2 Elin Marlina

AI.1.1.1.1.7.8.3 Acep Irwan Setiawan

AI.1.1.1.1.7.8.4 Pepen Permana Yuda

AI.1.1.1.1.7.8.5 Arief Gumilar

AI.1.1.1.1.7.8.6 Yulianti

AI.1.1.1.1.7.8.7 Diki Rusnandar

AI.1.1.1.1.7.9 R Enin Dalina = Etty

AI.1.1.1.1.7.9.1 Rita

AI.1.1.1.1.7.9.2 Anna

AI.1.1.1.1.7.9.3 Irwan

AI.1.1.1.1.7.9.4 Yana

AI.1.1.1.1.7.9.5 Hendar

AI.1.1.1.1.7.9.6 Yudi

AI.1.1.1.1.7.10 R Wintarsa = Ayi

AI.1.1.1.1.8 Entin Suhaetini =

AI.1.1.1.1.8.1 Supardi = Titi

AI.1.1.1.1.8.1.1 Rahadi H = Deni

AI.1.1.1.1.8.1.2 Hermawan = Dian

AI.1.1.1.1.8.1.2.1 Arman = Indah

AI.1.1.1.1.8.1.2.2 Dika

AI.1.1.1.1.8.1.2.3 Syezar

AI.1.1.1.1.8.1.3 Evan =

AI.1.1.1.1.8.1.3.1 Fani

AI.1.1.1.1.8.1.3.2 Ichsar

AI.1.1.1.1.8.1.4 A Helmi = Dewi

AI.1.1.1.1.8.1.5 Umar Muchsin = Wati

AI.1.1.1.1.8.1.6 A Hendi = Ria

AI.1.1.1.1.8.2 M Nafis = Cicih

AI.1.1.1.1.8.2.1 Wisaksono = Ida

AI.1.1.1.1.8.2.1.1 Bakti = Eka

AI.1.1.1.1.8.2.1.2 Indro

AI.1.1.1.1.8.2.1.3 Yoga

AI.1.1.1.1.8.2.2 Caca = July

AI.1.1.1.1.8.2.2.1 Avianto

AI.1.1.1.1.8.2.3 Rizal Makmur

AI.1.1.1.1.8.2.4 Pramono IT = Titin

AI.1.1.1.1.8.2.5 Harry S = Wiwi

AI.1.1.1.1.8.2.6 Daniel = Tety

AI.1.1.1.1.8.2.7 Hartawan

AI.1.1.1.1.8.2.8 Daradjat

AI.1.1.1.1.8.2.9 Kusharyadi =Reni

AI.1.1.1.1.8.3 A Saleh = Mimin

AI.1.1.1.1.8.3.1 Faisal A = Fani

AI.1.1.1.1.8.3.2 Taufik Farid

AI.1.1.1.1.8.3.3 Fais Nazareth

AI.1.1.1.1.8.3.4 Lucky Faruk

AI.1.1.1.1.8.3.5 Noval Fadis

AI.1.1.1.1.8.3.6 Fedi Putri

AI.1.1.1.1.8.3.7 A Rizal = Devi

AI.1.1.1.1.8.3.8 Martin F (Fadil)

AI.1.1.1.1.8.3.9 Ahmad R = Kiki

AI.1.1.1.1.8.3.10 N Lufita (Nori)

AI.1.1.1.1.8.3.11 Desi N (Lia)

AI.1.1.1.1.8.4 Rukmalasari = Shatto

AI.1.1.1.1.8.4.1 Deden Halilintar

AI.1.1.1.1.8.5 Rucky Rukana, SE =

AI.1.1.1.1.8.5.1 Lulu = Yusak Tripomo, SE

AI.1.1.1.1.8.6 Robert H = Nyai

AI.1.1.1.1.8.6.1 Niki B

AI.1.1.1.1.8.6.2 Antonius

AI.1.1.1.1.8.6.3 Michael = Ita

AI.1.1.1.1.8.6.4 Hendy

AI.1.1.1.1.8.6.5 Eko = Irma

AI.1.1.1.1.8.7 A Suherman (Ahmad)

AI.1.1.1.1.8.8 Danial IK

AI.1.1.1.1.8.9 Syachrial PK

AI.1.1.1.1.9 Mulyadi (+1988) = Emi Suhaemi (+2003)

AI.1.1.1.1.9.1 Haryono (+1982) = Sianne

AI.1.1.1.1.9.1.1 Inggrid

AI.1.1.1.1.9.1.2 Pieter

AI.1.1.1.1.9.1.3 Yongki

AI.1.1.1.1.9.1.4 Dido

AI.1.1.1.1.9.1.7

AI.1.1.1.1.9.2 Sri Agustine (+2000) = Sugandhi (+1999)

AI.1.1.1.1.9.2.1 Neneng Henny = Dudi (+2004)

AI.1.1.1.1.9.2.1.1 Cecep

AI.1.1.1.1.9.2.1.2 Deden

AI.1.1.1.1.9.2.1.3 Anne

AI.1.1.1.1.9.2.2 Eti = Asep

AI.1.1.1.1.9.2.2.1 Elsa

AI.1.1.1.1.9.2.2.2 Erik

AI.1.1.1.1.9.2.3 Ine = Asep Suherman (+)

AI.1.1.1.1.9.2.3.1 Indra

AI.1.1.1.1.9.2.3.2 Nenden

AI.1.1.1.1.9.2.3.3

AI.1.1.1.1.9.3 Nunie Siti Yuniati = Sutedjo (+2000)

AI.1.1.1.1.9.3.1 Deni Suhendra = Sapikyati

AI.1.1.1.1.9.3.1.1 Hendri

AI.1.1.1.1.9.3.1.2 Adit

AI.1.1.1.1.9.3.2 Rani Indriani

AI.1.1.1.1.9.3.3 Andre I Irawan, Ir = Nancy

AI.1.1.1.1.9.3.4 Ester Hera Triana, S.Pd = Usama Sigit, Ir

AI.1.1.1.1.9.3.4.1 Mikael

AI.1.1.1.1.9.3.4.2 Denisa

AI.1.1.1.1.9.3.5 Chepi Bunyamin = Diana Aprilia

AI.1.1.1.1.9.3.5.1 Ezra

AI.1.1.1.1.9.3.6 Debora Dian Ariyati = Emil R Karim

AI.1.1.1.1.9.3.6.1 Denanti

AI.1.1.1.1.9.3.6.2 Aulia

AI.1.1.1.1.9.4 Bambang Mulyadi, SH = Titi

AI.1.1.1.1.9.4.1 Agung = Dewi

AI.1.1.1.1.9.4.1.1

AI.1.1.1.1.9.4.2 Ibnu

AI.1.1.1.1.9.5 Endang = Tjutju Hasbullah Sendjaja

AI.1.1.1.1.9.5.1 Heru Ganifian = Koni

AI.1.1.1.1.9.5.1.4

AI.1.1.1.1.9.5.2 Devy Eva Chandra = Mudadzir

AI.1.1.1.1.9.5.2.1 Boboy

AI.1.1.1.1.9.5.2.2 Utari

AI.1.1.1.1.9.5.3 Nita Garnita (+2004) = Dian Azwar

AI.1.1.1.1.9.5.3.1 Aurora

AI.1.1.1.1.9.5.3.2 Ikbal

AI.1.1.1.1.9.5.4 Lia Meidiana = Firmansyah

AI.1.1.1.1.9.6 Suryoko

AI.1.1.1.1.9.7 Suryono, Ir = Dewi

AI.1.1.1.1.9.7.1 Haryana N =

AI.1.1.1.1.9.7.1.2

AI.1.1.1.1.9.7.2 Irma =Eris M

AI.1.1.1.1.9.7.2.3

AI.1.1.1.1.9.7.3 Bob Handoyo =

AI.1.1.1.1.9.7.4 Carlos Pratomo

AI.1.1.1.1.10 Ebo Subardjo =

AI.1.1.1.1.10.1 Dedi Subardi =

AI.1.1.1.1.10.1.1 Riyan Krisna

AI.1.1.1.1.10.1.2 Neneng Amelia

AI.1.1.1.1.10.1.3 Ade Cintha

AI.1.1.1.1.10.2 Nana Subarnas

AI.1.1.1.1.10.3 Maman Subardiman

AI.1.1.1.1.10.4 Barkah

AI.1.1.1.1.11 Eno Sutisna =

AI.1.1.1.1.11.1 Yusuf = Empin

AI.1.1.1.1.11.1.1 Sukarya

AI.1.1.1.1.11.1.2 Usman

AI.1.1.1.1.11.1,3 Kusnadi = Kurniasih

AI.1.1.1.1.11.1.4 Cecep = Euis

AI.1.1.1.1.11.1.5 Asep H

AI.1.1.1.1.11.1.6 Dicky

AI.1.1.1.1.11.2 Toyib = Entres

AI.1.1.1.1.11.2.1 Suhendar = Yani

AI.1.1.1.1.11.2.2 Dian R

AI.1.1.1.1.11.2.3 Gurnita

AI.1.1.1.1.11.2.4 Anang A = Wiwin

AI.1.1.1.1.11.2.5 Ayi S

AI.1.1.1.1.11.2.6 Priyatna

AI.1.1.1.1.11.2.7 Kurnia

AI.1.1.1.1.11.2.8 Agus J

AI.1.1.1.1.11.3 Asin = Eri

AI.1.1.1.1.11.3.1 Dewi

AI.1.1.1.1.11.4 Syarifudin = Titing

AI.1.1.1.1.11.4.1 Sony

AI.1.1.1.1.11.4.2 Ace

AI.1.1.1.1.11.4.3 Santo = Sofie

AI.1.1.1.1.11.4.4 Reski = Emma

AI.1.1.1.1.11.4.5 Sani

AI.1.1.1.1.11.4.6 Hari

AI.1.1.1.1.11.5 Cecep Kresna =

AI.1.1.1.1.11.5.1 Jenika

AI.1.1.1.1.11.5.2 Jessika

AI.1.1.1.1.11.5.3 Jenifer

AI.1.1.1.1.11.6 Sutikna = Nunung

AI.1.1.1.1.11.7 Dodi Mihardja

AI.1.1.1.1.11.8 Aep Sulaeman, SH, Sp Not

AI.1.1.1.1.11.9 Galih = Neneng

AI.1.1.1.1.11.10 Cecep Sutrisna, SH

AI.1.1.1.1.12 Soenaryo = Eni

AI.1.1.1.1.12.1 Edi Sumiadi (Didit) =

AI.1.1.1.1.12.1.1 Hikmawati

AI.1.1.1.1.12.1.2 Priohutomo

AI.1.1.1.1.12.1.3 Surya

AI.1.1.1.1.12.1.4 Iman Hafizun

AI.1.1.1.1.12.1.5 Rahma Syavitri

AI.1.1.1.1.12.2 Djadja Hardiman =

AI.1.1.1.1.12.2.1 Lina Herlina

AI.1.1.1.1.12.2.2 Tony Hermanto

AI.1.1.1.1.12.2.3 Budiman I Buana

AI.1.1.1.1.12.2.4 Dian D Herdiana

AI.1.1.1.1.12.2.5 Hery Herdianto

AI.1.1.1.1.12.2.6 B Kristianto

AI.1.1.1.1.12.3 T Sumiharto (Toto)

AI.1.1.1.1.12.3.1 D Kwardana

AI.1.1.1.1.1.2.3.2 Feraun Cesario

AI.1.1.1.1.12.4 Dadi Rochnadi S, Ir = Neneng

AI.1.1.1.1.12.4.1 W Herdana

AI.1.1.1.1.12.4.2 Fitri A

AI.1.1.1.1.12.4.3 Eva Permatasari

AI.1.1.1.1.12.4.4 Yogi Prayoga

AI.1.1.1.1.13 Yeti Suhaety =

AI.1.1.1.1.13.1 Roby

AI.1.1.1.1.13.2 Wintarsa (Wiwi) =

AI.1.1.1.1.13.3 Ganjar (Agah) =

AI.1.1.1.1.13.3.1 Heru Sumantri.

AI.1.1.1.1.13.3.2 Lita Erlytawati

AI.1.1.1.1.13.4 Sudrajat (Ajat)

AI.1.1.1.1.13.4.1 Rangga P

AI.1.1.1.1.13.4.2 Aditya Permana

AI.1.1.1.1.13.4.3 Nugraha S

AI.1.1.1.1.13.5 Sony

AI.1.1.1.1.13.6 A Kadar (Adang)

AI.1.1.1.1.13.6.1 Adrie Permana

AI.1.1.1.1.13.6.2 Indra Haryadi

AI.1.1.1.1.13.6.3 Dessy Indriasari

AI.1.1.1.1.13.7 Didi Supriadi (Encas)

AI.1.1.1.1.14 H E Sujana (Enjo) =

AI.1.1.1.1.14.1 Toto Sugondo = Etty

AI.1.1.1.1.14.1.1 Ronnie E

AI.1.1.1.1.14.1.2 Shinta Sugondo

AI.1.1.1.1.14.1.3 Astari Sugondo

AI.1.1.1.1.14.1.4 Dimas

AI.1.1.1.1.14.2 H D Agus Rahmat, Drs = Nenny

AI.1.1.1.1.14.2.1 Anggia Satriani

AI.1.1.1.1.14.2.2 Audi L

AI.1.1.1.1.14.2.3 Zakaria W Bagja

AI.1.1.1.1.14.3 H D Rusnaedi (Adid)

AI.1.1.1.1.14.3.1 Daisy H Utami

AI.1.1.1.1.14.3.2 Siti Nur Fitria

AI.1.1.1.1.14.4 D Djohar H = Ica

AI.1.1.1.1.14.4.1 Anugrah Djohar

AI.1.1.1.1.14.4.2 Rangga Djohar

AI.1.1.1.1.14.5 Syukur (Ukun)

AI.1.1.1.1.14.6 Subur, Ir

AI.1.1.1.1.14.7 Kemal Taufik, Drs = Diah

AI.1.1.1.1.14.8 Suhud

AI.1.1.1.1.14.9 Pepen Effendi = Ira

AI.1.1.1.2 Niti

AI.1.1.1.3 Perwata Sanusi

DATA SEMENTARA : 21 MAR 2005

8 comments:

Lee Mauliday said...

Assalamualaikum.. kalau mau nambah info gimana ya? saya Herlina Indrawati. Terima Kasih.

Lee Mauliday said...

Oh ya, saya anaknya Herlina Inderawati. dari seri AH. Nuhun.

ira said...

terimakasih...usahanya luar biasa ya membuat silsilah ini...acung jempol...saya Michelle Frances-Ira Rahmawaty salah satu cucu dari Enong Soekarna atau Hassan Husein..ga nyangka ya keluarga kita besar sekali...

cunie said...

Waalaikumsalam. Lee Mauliday, klo mau menambah data silahkan tulis di komen ini jangan lupa sertakan kodenasab agar mudah. Nanti saya kopas dan unggah ke daftar. Buat foto2 dengan format bapak. ibu, anak atau keluarga besar silahkan unggah di facebook atau blog blue'slife yang juga okay.

Sungguh, saya memang memerlukan kesempurnaan data agar data ini menjadi bernilai bagi bekalan anak incu. Hatur nuhun. Wassalam takzim.

Silahkan add saya di facebook.
http://www.facebook.com/AbahGaby

cunie said...

Terimakasih Ira, saya yakin segala usaha buat mempersatukan nilai hati dan silaturahmi keluarga akan beroleh apresiasi. Kapanpun.

Silahkan cek lagi di Seri AH lalu perhatikan kodenasab seharusnya agar saya bisa tambahkan nama Ira dengan sebagaimana mustinya ke data.

cunie said...

Halow Ira, agaknya inilah data keluarga Ira.

AH.2.4.6 Suharya = Wenny Djunasih
AH.2.4.6.1 Ida Widianingsih
AH.2.4.6.2 Erik Rismawan
AH.2.4.6.3 Michelle Frances Ira Rahmawaty
AH.2.4.6.4 Asep Adi Djuanda

Mari kita manfaatkan facebook buat distribusi informasi apa saja.

cunie said...

Salam Herlina Inderawati, agaknya inilah data keluarga.

AH.2.7.1 R Ujang Rusmana =
AH.2.7.1.1. Herlina Inderawati
AH.2.7.1.2 Insan Inderaputra = Ade
AH.2.7.1.3 Ardiono = Fera
AH.2.7.1.4 Marsubroto = Ida
AH.2.7.1.5 Aboe Hanifa Hakim

Silahkan lengkapi data diatas klo sudah layak. Klo ada foto yang ingin diunggah, silahkan tandai melalui album facebook. Nuhun.

Keluarga Wintarsa said...

Bismillah

Saya 4 bersaudara dari Nasab
AI.1.1.1.1.7.10 R Wintarsa

Hasil pernikahan dengan Hj.Euis Suherdah. Dan semua masih ada di Bandung.

Wassalam
Yulia Herlina