Monday, January 10, 2005

SERI AB

DATA UNTAI KELUARGA SERI AB

KODE NASAB, NAMA & DATA

AB
AB.1 Genamida (+) = Renik (+)
AB.1.1 Sastri (+) = Parta (+)
AB.1.1.1 Sail (+) = Penti (+)

AB.1.1.2 Sadik = Sulihat
AB.1.1.2.1 Wartini = Eman
AB.1.1.2.1.1 Soni
AB.1.1.2.1.2 Desi
AB.1.1.2.1.3 Yani
AB.1.1.2.1.4 Agung
AB.1.1.2.1.5 Yanti
AB.1.1.2.2 Ismail
AB.1.1.2.3 Kusnadi = Anah
AB.1.1.2.3.1 Dewi
AB.1.1.2.3.2 Ai
AB.1.1.2.4 Syamsinah
AB.1.1.2.5 Hasan
AB.1.1.2.6 Jumri

AB.1.1.3 Ruki = Ganda
AB.1.1.3.1 Tining Suwarni = Udin
AB.1.1.3.1.1 Asep
AB.1.1.3.1.2 Andi
AB.1.1.3.2 Gunari = Rina
AB.1.1.3.2.1 Dendi
AB.1.1.3.2 Gunari =
AB.1.1.3.3 Julaeha = Nandi
AB.1.1.3.3.1 Fani
AB.1.1.3.4 Ebot Lukman = Lia
AB.1.1.3.4.2
AB.1.1.3.5 Aan Hasanah = Lod Sihombing
AB.1.1.3.6 Aat Aswinah = Yadi
AB.1.1.3.7 Surip
AB.1.1.3.8 Wahyudin

AB.1.1.4 Muhammad Kamul = Sariah
AB.1.1.3.1 Cicih Sukesih = Didi Supriadi
AB.1.1.3.1.1 Faisal Rispormasiana Pratama
AB.1.1.3.1.2 Dela Alipiah
AB.1.1.4.2 Yeyet Yeti
AB.1.1.4.3 Dede Rudianto

AB.1.2 Arinah (+2009) = Djajasumanta Willadirana (+1991) {A.2.4}


AB.1.2.1 Kusneng = Kupri (+1968)
AB.1.2.1.1 Suhati

AB.1.2.1.2 Kirah = Abidin
AB.1.2.1.2.1 Sri Nurdianti
AB.1.2.1.2.2 Lilis Yuanita
AB.1.2.1.2.3 Yoan Yolanda
AB.1.2.1.2.4 Satria Ariyandi
AB.1.2.1.2.5 Putri Rahmayani
AB.1.2.1.2.6 Dana Kristian
AB.1.2.1.2.7 Suci Sukma Nuraini
AB.1.2.1.3 Iin Karinah = Masagus Umar Sofyan
AB.1.2.1.3.1 Masayu Syifa Mardhiyyah
AB.1.2.1.4 Saodah = Erwin Winarno
AB.1.2.1.4.1 Winda Wulandari
AB.1.2.1.4.2 Muhammad Hafid

AB.1.2.2 Saken (+1988) = Kasmi bt Rais b Boncel
AB.1.2.2.1 Zaenudin = Dedeh
AB.1.2.2.1.1 Dini Anggraini
AB.1.2.2.2 Nani Suparni = Priyatno
AB.1.2.2.2.1 Suprayogi
AB.1.2.2.2.2 Desi Kurniasih
AB.1.2.2.2.3 Trisna Septiani
AB.1.2.2.3 Mimi Miharni = Mulyono
AB.1.2.2.3.1 Aditya Pradita
AB.1.2.2.4 Rosita = Sumarno b Samaan
AB.1.2.2.4.1 Gilang
AB.1.2.2.5 Kukun Kurnaesih = Roby
AB.1.2.2.5.1 Ratu Berliana Ulima Yasmin

AB.1.2.3 Suhanah = Usman b Boto
AB.1.2.3.1 Herlina Haini (+1969)
AB.1.2.3.2 Ida Fitriani = Tedy
AB.1.2.3.2.1 Ricky Alviana
AB.1.2.3.2.2 Fransiska Amelia
AB.1.2.3.3 Asep Ismanto = Neni Nurhasanah
AB.1.2.3.3.1 Adi Miftahul Azis
AB.1.2.3.4 Uka Mamluka = Lina
AB.1.2.3.5 Dede Syahpudin

AB.1.2.4 Emi (+1986) = Ardiya b Singaatmadja

AB.1.2.4.1 Kartinah = Muhammad Darip
AB.1.2.4.1.1 Topik Hidayat
AB.1.2.4.1.2 Dian Pratiwi
AB.1.2.4.2 Armini = Asep Saepudin
AB.1.2.4.2.1 Miawalfi Hardiani
AB.1.2.4.2.2 Muhammad Hafid
AB.1.2.4.3 Rohemi = Rabun
AB.1.2.4.3.1 Olis Ismawan
AB.1.2.4.3.2 Dahlia Apriani
AB.1.2.4.4 Sunartin = Dimas Ruchie
AB.1.2.4.4.1 Aprian Aditia Saputra
AB.1.2.4.4.2 Andika Faiz Naufal
AB.1.2.4.5 Momon Suratman = Iis Asmalasari
AB.1.2.4.5.1 Iqbal Muhammad Rizki
AB.1.2.4.6 Nana Sumarna

AB.1.2.4.7 Susi Susanti

AB.1.2.5 Adang (+)
AB.1.2.6 Sawilah (+)

AB.1.3 Juhadi (+2004) = Sarpinah
AB.1.3.1 Kunirah = Sarip
AB.1.3.1.1 Rukmini = Parudi
AB.1.3.1.1.1 Tia
AB.1.3.1.1.2 Doni
AB.1.3.1.1.3 Ita
AB.1.3.1.2 Ardi = Wati
AB.1.3.1.2.1 Bela
AB.1.3.1.2.2 Santi
AB.1.3.1.3 Cucu Sugiati = Mada Supriadi
AB.1.3.1.4 Ucih = Midun
AB.1.3.1.4.1 Diana
AB.1.3.1.5 Ucid

AB.1.3.2 Kusminah = Bahri
AB.1.3.2.1 Ading = Emah
AB.1.3.2.1.1 Sri Wulan
AB.1.3.2.2 Lasmini = Zaenal
AB.1.3.2.2.1 Imam Maulana
AB.1.3.2.2.2 Nadia
AB.1.3.2.3 Zaenab = Alfian Pangestu
AB.1.3.2.3.1 Bunga Anyelia
AB.1.3.2.4 Saidah = Matsani
AB.1.3.2.4.1 Jakaria

AB.1.3.3 Arifin = Maskinah
AB.1.3.3.1 Satiadi
AB.1.3.3.2 Angkus
AB.1.3.3.3 Mela

AB.1.3.4 Jusin = Usminah
AB.1.3.4.1 Eri
AB.1.3.4.2 Dono
AB.1.3.4.3 Dodo
AB.1.3.4.4 Andri

AB.1.3.5 Suherman = Ati’ah
AB.1.3.5.1 Nandi

AB.1.3.6 Rukimah = Sahudi
AB.1.3.6.1 Hendrik
AB.1.3.6.2 Vera
AB.1.3.6.3 Alex

AB.1.3.7 Sumali = Tinah
AB.1.3.7.1 Didi

AB.1.3.8 Rohim

AB.1.4 Aman (+2004) = Anah
AB.1.4.3

AB.2 Nata Jasmita (+) = Sedok (+)
AB.2.1
AB.2.2
AB.2.3 Salem = H Suha (+)
AB.2.3.1 Kasmad =

AB.2.3.2 Yanto = Arsinah
AB.2.3.2.1 Ono
AB.2.3.2.2 Wawan
AB.2.3.2.3 Novi
AB.2.3.2.4 Dian

AB.2.3.3 Marti = H Ayong Madkur
AB.2.3.3.1 Budi
AB.2.3.3.2 Deni

AB.2.3.4 Suanah = Yono
AB.2.3.4.2

AB.2.3.5 Amanah = H Oso

AB.2.3.6 Runasih = Otong
AB.2.3.6.2

AB.2.4 Tina (+) =
AB.2.5 Encu (+) =

AB.2.6 Paraja (+) = Enoh
AB.2.6.1 Tari = Yusup
AB.2.6.1.1 Rahmat
AB.2.6.1.2 Emon
AB.2.6.1.3 Malia

AB.2.6.2 Tini = Asman
AB.2.6.2.1 Tuti = Sumarto
AB.2.6.2.1.3
AB.2.6.2.2 Nining = Oman
AB.2.6.2.2.2
AB.2.6.2.3 Nuraini
AB.2.6.2.4 Meri =
AB.2.6.2.4.2

AB.2.6.3 Saadah = Ripai
AB.2.6.3.1 Runasih = Ridwan
AB.2.6.3.1.1 Rika
AB.2.6.3.1.2 Faisal
AB.2.6.3.2 Dadang Darip
AB.2.6.3.3 Ropiah = Kirman
AB.2.6.3.3.1 Galih Saputra

AB.2.6.4 Ti’ah = Mardi
AB.2.6.4.1 Een = Ahyar
AB.2.6.4.1.1 Jaka
AB.2.6.4.2 Agus
AB.2.6.4.3

AB.2.6.5 Ranisah = Iksan
AB.2.6.5.1 Nandar
AB.2.6.5.2 Eli

AB.2.6.6 Jaelani = Anah
AB.2.6.6.1 Fitria
AB.2.6.6.2 Ika

AB.2.6.7 Acijah = Anah
AB.2.6.7.1 Tama
AB.2.6.7.2 Ari

DATA SEMENTARA : 05 DES 2004

No comments: